Miten ammatilliset opiskelijat näkevät opiskelun ja tulevaisuuden?

 

Mikä amiksessa opiskelevia huolettaa nyt tai opintojen jälkeen?⁠ Miltä etäopetus on tuntunut?⁠ Millaisia suunnitelmia opiskelijoilla on jatko-opintojen suhteen?⁠ Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saimme vastauksen, kun teetimme laajan kyselyn ammatillisten opiskelijoiden keskuudessa.

Amiskyselyn tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Kyselyyn vastasi 799 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevaa henkilöä. Tutkimuksen kyselylinkki lähetettiin ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajille, jotka välittivät sen eteenpäin opiskelijoille. Lisäksi kyselyä jaettiin studentum.fi:n sosiaalisen median kanavissa ja sähköpostimarkkinoinnilla. Koko raportti on luettavissa täällä.

Mielipidevaikuttaja auttaa ja haastaa ei päätä puolesta

Vaikka omaa tulevaisuutta koskevat päätökset tulee tehdä itse ja ammentaa omasta sisäisestä motivaatiosta, ovat opiskelupaikkaa ja ammattia koskevat valinnat luonteeltaan juuri sellaisia, joissa keskusteluapu ja esikuvien tarjoama malli on usein tarpeen.

Pyysimme Amiskyselyn vastaajia asettamaan annetut vaihtoehdot järjestykseen sen mukaan, kenen mielipiteet vaikuttavat heidän tekemiinsä valintoihin eniten ja kenen vähiten. Vastaajista 56% sijoitti omat vanhemmat tärkeimmäksi vaikuttajaksi, 42% ystävät toiseksi tärkeimmäksi ja 37% opettajat kolmanneksi tärkeimmäksi vaikuttajaksi.

Kenen mielipiteet vaikuttavat nuoriin?
1. Omat vanhemmat (56%)
2. Ystävät (21%)
3. Opettajat (11%)
4. Opot (8%)
5. Somevaikuttajat (4%)

Suluissa on osuus vastaajista, joka asetti vaihtoehdon tärkeimmäksi vaikuttajaksi.

Vetovoimainen ala ratkaisee, amis ja lukiolainen arvostavat pitkälti samoja asioita

Opiskelupaikkaa valitessa ala ratkaisee opintopolun suunnan. Kolme neljästä Amiskyselyn vastaajasta sanoo, että kaikkein tärkein asia opiskelupaikkaa valitessa on opiskeltava ala. Seuraavaksi korkeimmalle valintaa tehdessä arvostettiin alan hyvää työllisyystilannetta ja kolmanneksi opiskelupaikkakuntaa.

Vastaustulos on hyvin samankaltainen kuin Amiskyselyä vastaavassa tutkimuksessa lukiolaisille. Lukiolaiset arvostivat amislaisten tavoin eniten alaa ja toiseksi eniten hyvää työllisyystilannetta. Kolmannen sijan kohdalla syntyy hajontaa, sillä ammatillinen opiskelija arvostaa maantieteellistä sijaintia, ja lukiolainen taas alan palkkatasoa. (Lähde: Lukiolaiskysely 2020-2021)

Opo ja Google koetaan lähes yhtä tärkeiksi tiedonlähteiksi

Rajallinen tieto voi muodostua esteeksi sopivan opiskelupaikan löytymiselle. Halusimmekin selvittää, kuinka hyvin ammattikoulussa opiskelevat tuntevat eri oppilaitostyypit. Pyysimme vastaajia valitsemaan kaikki oppilaitostyypit, joiden toiminnasta he tietävät jotain.

Tunnetuimmaksi oppilaitostyyppiksi nousee odotetusti lukio, jonka tunsi 89% vastaajista. Seuraavaksi tunnetuin on ammattikorkeakoulu (74%), joka on tutkimuksen kohderyhmän keskuudessa jonkin verran tunnetumpi kuin kolmannen sijan saanut yliopisto (64%). Kansan- ja työväenopistot sekä avoimet väylät korkeakouluihin tunnetaan verrattain huonosti, sillä vain noin kolmannes vastaajista kertoi tutevansa nämä eri vaihtoehdot.

Mistä tietoa sitten saadaan? Tutkimuksen vastaajia pyydettiin valitsemaan lähteet, joista he ovat saaneet tietoa ammatillisten opintojen jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista. Kärkeen nousevat opinto-ohjaajat (60%) ja Google (59%). Muita yli kolmanneksen kannatuksen saavia tietolähteitä ovat kaverit, vanhemmat ja sukulaiset, Opintopolku, oppilaitosten nettisivut ja some.

 
Suunnitelmat ammatillisten opintojen jälkeen naiset tähtäämässä jatko-opiskeluihin miehiä useammin

Amiskyselyn mukaan kaksi viidestä ammattikoulussa opiskelevasta aikoo suunnata jatko-opintoihin. Lähes puolet vastanneista ei tutkimushetkellä osaa sanoa, aikovatko he hakea myöhemmin jatko-opintoihin. Naisista 43% aikoo suunnata jatko-opintoihin, miehistä vain kolmasosa (33%). Vastaukset eivät eroa paljoakaan kolmannen vuoden opiskelijoiden ja keskimääräisen vastaajan välillä. Kolmatta vuotta opiskelevista kaksi viidestä (41%) aikoo vielä jatkaa jatko-opintoihin. Jatko-opintoihin suuntaavien joukossa ammattikorkeakoulu on selkeä ykkönen, sillä kolme neljästä vastaajasta näkee sen potentiaalisena jatko-opintopaikkana.

⁠⁠Viisi nostoa Amiskyselystä
 1. Käytännön taitojen oppiminen on vastaajien mukaan kärsinyt
  koronapandemian aikana.

 2. Ammattikoulussa opiskelevista valtaosa näkee ammattikorkeakoulun
  potentiaalisimpana jatko-opiskelupaikkana.

 3. Valtaosa vastaajista sanoo, että on saanut opinnoistaan riittävät taidot
  työharjoittelun suorittamista varten.

 4. Työllistyminen ja oman alan työllisyystilanne vaikuttavat siihen,
  aiotaanko hakeutua myöhemmin vielä jatko-opintoihin.

 5. Ammattikoulussa opiskelevat tuntevat jatko-opintomahdollisuudet
  lukiolaisia kehnommin.

Amiskyselyn pohjalta koostettu, studentum.fi:n ensimmäinen Amisraportti julkaistiin toukokuussa 2021. Raportti kokoaa yhteen kaikki Amiskyselyn tulokset. Katso lisätietoja artikkelissa esitetyistä tuloksista ja lue lisäksi myös muun muassa työharjoittelua ja etäopiskelua koskevista tutkimustuloksista. Mukavia lukuhetkiä!

""